Hjem   /   Smart   /   SMART langtidsavtale: Erfaringer fra Fjell skole i Drammen

SMART langtidsavtale: Erfaringer fra Fjell skole i Drammen


SMART senteret inngår langtidsavtaler med skoler og andre virksomheter som ønsker å jobbe langsiktig og grundig med SMART i hele sin organisasjon. Nedenfor kan du lese mer om to ulike skoler som har inngått langtidsavtaler med SMART senteret – Fjell skole (Drammen) og Madsebakken skole (Kongsberg).

Fjell skole, Drammen

Nye Fjell skole, innbydende og moderne arkitektur

Fjell skole inngikk i januar 2018 en 3-årig langtidsavtale med SMART senteret. Etter en planleggingsdag i august 2017 ble partene enige om at her skulle det bygges et langsiktig samarbeid. Skolen ønsket å jobbe dypere og grundigere med SMART verdiene/ prinsippene. Fjell skole stod foran store utfordringer da ny skole skulle bygges, i samme område. Skolen ble en byggeplass og undervisningen foregikk for en stor del i brakker. Vi opplevde et imponerende engasjement og samhold under denne prosessen. Julen 2020 flyttet skolen endelig inn i nye moderne og flotte lokaler. SMART oppvekst fikk en del av æren for at skolen kom så flott gjennom en så krevende periode. Styrkefokuset, anerkjennelsen man opplevde å få når man stod i en så krevende situasjon, lek og humor skapte et engasjement og samhold som imponerte oss som stadig var innom.

På skolens hjemmeside står følgende:

Fjell skole er en 1 til 7 skole i kommunedelen Fjell. Skolen ligger sentralt til i et område preget av blokkbebyggelse, og ligger flott til mellom Drammen by og skogen. Skolen ble rehabilitert i 2019/2020 og fremstår som en moderne skole i gode lokaliteter som fremmer læring. Elevene har flotte uteområder, som gir gode muligheter for aktivitet i pausene. Skolen har en kapasitet på 780 elever. Hver eneste dag jobber voksne og barn sammen for å skape gode skoledager hvor læring for fremtiden står i fokus. Vi på Fjell skole og AKS står sammen om å skape mestring og ansvar, trygghet og omsorg. Dette er viktige ord for oss som beskriver de verdier skolen vår står for.

På Fjell jobber vi med å skape varige verdier og varig kunnskap, og en felles forståelse om hvordan vi skal møte hverandre og ta vare på hverandre.

Fjell skole er en SMART oppvekst-skole hvor målet er motivasjon for læring og en skole der hver enkelt elev skal få oppfylt sitt fulle faglige potensiale og bli et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Hva er blitt gjort?

SMART senteret startet samarbeidet med prosess i ledergruppa. Der prøvde vi ut diverse relasjonsøvelser med to siktemål. 1) ledergruppa videreutvikler sine relasjoner og sitt samarbeid, 2) ledergruppa prøver ut verktøy/metoder og vurdere hvilke og hvordan disse skal brukes i personalgruppa. I samarbeid med ledergruppa planla vi opplegg for personalmøter og ledergruppa, og la planer/veikart for langsiktig SMART på Fjell skole.

Ledergruppa i aktivt arbeid med veikart og framdriftsplan.
Her ser vi noen av ideene som senere har utviklet seg til konkrete handlinger.

SMART senteret holdt 4 kurs/samlinger i året for nesten hele personalgruppa (det var vanskelig å finne felles samarbeidstid med alle lærerne). Disse samlingene inneholdt SMART erfaringsdeling, nye verktøy/metoder/tips og lek. Det var stort engasjement og mye ble omsatt i arbeid med elevene.

Som en del av langtidsavtalen får samarbeidende virksomhet 6 deltagere på SMART trenerutdanning fordelt på avtaleperioden. Vi er opptatt av at virksomheten i stadig større grad skal stå på egne ben og drive SMART arbeidet videre selv. Fjell skole valgte å starte med fire deltagere høsten 2018. En fra ledelsen og tre lærere. Disse fire er noen ildsjeler som får masse energi og kraft inn i SMART arbeidet.

SMART relasjon, et opplegg for foreldremøtene, ble presentert av SMART senteret i utviklingstid. SMART trenerne har i ettertid kjørt prosess og lagt en plan for hele skolen på alle trinn. Det samme er gjort når det gjelder moralsk resonneringstrening.

Høsten 2019 startet tre nye deltagere på vår trenerutdanning, en fra ledelsen, en fra AKS og en lærer. November 2019 blir alle SMART trenerne en ressursgruppe for hele personalet. Gruppa etableres og planer legges i samarbeid med SMART senteret. Et av innsatsområdene det nå skal satses på er AKS. SMART senteret og Fjell skole planlegger og er i skrivende stund godt i gang å gjennomføre tiltak for ansatte og barn i AKS.

Samarbeidet handler hele tiden om å være i prosess, stille spørsmål som fører til refleksjon og å så inn noen tips og ideer underveis. Veien blir hele tiden til mens man går, men det er skolen selv som sitter i førersetet.

Resultater av arbeidet

Hva har så dette samarbeidet ført til? Våren 2019 gjorde ledergruppa følgende evaluering:

Evaluering ledergruppa mai 2019

Hva er det du opplever at SMART oppvekst har bidratt til på Fjell skole?

 • Positivt syn, synet på den enkelte elev
 • Elevmedvirkning i klasserommet
 • Delingskultur
 • Glede, samhold
 • Faglig vekst, gode resultater både faglig og sosialt.
 • Hører begrepene i hverdagsspråket

Hva er det som har gjort dette mulig? Tenk først og fremst ledelsens bidrag

 • SMART blir satset på med ressurser og tid (utviklingstid)
 • Lærerne er sentrale
 • Jannike som drivkraft, men også evnen til å slippe andre til. Hun holder taket på en medvirkende måte.
 • Ekstern hjelp og støtte fra Vidar og gjengen på SMART senteret.
 • Godt og lett tilgjengelig materiell hele tiden.
 • Små drypp/kurs som motiverer lærerne
 • Leder/trenerutdanninga som skaper engasjement og gis roller og plass.
 • SMART kommer med utgangspunkt via interesse fra lærere, ledelsen støtter opp og satser. Dette samspillet har vært viktig.
 • Konkret opplegg.
 • Hver og en får gå i sitt eget tempo og får lov til å gjøre det på sin måte
 • Et langsiktig satsingsprosjekt som ikke går over. En ledelse som også står i trykket ovenfra og klarer å prioritere SMART.
 • En samlet ledergruppe som stimulerer ansatte og ikke pålegger.
 • Ledelsen lar seg tulle med. Synlig bevis på at det er stor tillit.

Vi ser et år fram i tid. En viktig SMART motor forlater skuta, men nye vil komme til. Se for deg at vi sitter i ny skole med noen nye deltagere i ledergruppa. Optimismen og gløden fortsetter og nye ledere har koblet seg på. Hva er skapt? Hva sitter vi og forteller hverandre?

 • Årsplaner er utarbeidet med SMART oppvekst
 • Vi har plottet inn og avholdt jevnlige møter med SMART i utviklingstiden
 • SMART er visuelt synlig på ny skole
 • AKS er skikkelig koblet på
 • Alle foreldremøtene er SMARTe.
 • Det er stoppunkter/milepæler underveis.
 • Vi utprøver, utforsker og deler all SMART praksis.
 • SMART gjennomsyrer skolens måte å tenke og samhandle på.
 • Fjell skole er besøksskole/demonstrasjonsskole og står klar til å ta imot
 • Flere trenere er skolert og de tar større og større ansvar.

Hvilke lure grep bør vi som ledelse nå foreta for å komme dit? Beskriv de tre viktigste tingene som må gjøres

 • En i ledelsen/administrasjonen har et hovedansvar for SMART. Denne personen må ta trenerutdanningen neste år.
 • SMART relasjon 15 minutter foreldremøter settes i system.
 • Erfaringsdeling systematisk i utviklingstid+ team, men også i ledergruppa.
 • Sette mal på hvordan vi skal bruke metoder i teamsamarbeid.
 • Kurs for nytilsatte.
 • Kursdrypp fra SMART senteret i hele personalgruppa
 • Veiledning av SMART senteret.
 • Klasserommet er hele tiden basen for alt arbeid også SMART
 • Fortsette å kjøpe nødvendig materiell.
 • SMART trenerne gjøres sentrale.