Hjem   /   Smart   /   Om senteret

Om senteret


SMART senter for sosial innovasjon

«Bikuben»: SMART senteret i skjæringspunktet praksisutvikling- forskning-spredningsarbeid

Om oss

SMART senter for sosial innovasjon har som ambisjon å være en nasjonal kunnskapsplattform og en sentral pådriver for å finne fram til nye og bedre måter å ivareta ALLE barns grunnleggende behov på. Dette kan være behovet for tilhørighet og å ha venner, opplevelsen av inkludering, gleden ved å lære og følelsen av å mestre eget liv.

SMART senteret viktigste oppgave er å skape og støtte praktikere, ildsjeler, fagmiljøer, virksomheter og kommuner som er opptatt av å utvikle løfterik praksis i tjenester som rettet inn mot barn og unge. SMART oppvekst er et verdibasert utviklingsarbeid som jobber for å finne gode praktiske, konkrete, relevante og nyttige løsningsforslag på følgende overordnete fokusspørsmål: 

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og som utløser engasjement, håp og glede? 

Senterets kjernevirksomhet er å drive kunnskapsutvikling fra praksis. Det betyr at senteret samarbeider tett med fagpersoner og praktikere i praksisfeltet, for eksempel i skoler og barnehager. Samtidig bringes forskning inn som en ressurs i utviklingsarbeidet og understøtter og videreutvikler nye måter å samhandle med barn og unge på. Praksis, forskning og spredningsarbeid går hånd i hånd, og utgjør det vi kaller praksis-ledet innovasjonsarbeid. Godt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter og forskningsmiljøer er en forutsetning for at vi skal lykkes i å spre kunnskap om arbeidet. Les mer om vårt forsknings- og utviklingsarbeid her. 

SMART senter for sosial innovasjon bygger på et brukerperspektiv. Innovasjonene skapes sammen med barn og unge på de arenaer de opptrer til daglig; i barnehagen, i klasserommet, hjemme i familien eller på fritiden. Utviklingsarbeidet skjer «innenfra-og-ut». Det innebærer at senteret ikke har store lokaler eller mange faste ansatte. Det er en liten fast stab i 2 heltidsstillinger og 6 deltidsstillinger som legger til rette for at entreprenører i kommunen kan bidra til innovasjon og utvikling med utgangspunkt i sin daglige arbeidsplass. Det legges til rette for at barn og unge får en tydelig stemme og er aktive deltakere i å skape framtiden. SMART senteret skal fremstå som en kraft i lokalmiljøet.

Senteret er lokalisert på rådhuset på Revetal, Tønsberg kommune, les mer om de ansatte her (link til om oss):

Hva er sosial innovasjon?

Sosial innovasjon er basert på idéen om at mennesker under rette omstendigheter kan omforme den verden vi er en del av, til noe bedre. Når mange barn og unge føler seg ensomme, gruer seg til å gå på skolen eller opplever mobbing, så det ikke være slik.

Det er mulig å omforme de miljøene barn og unge er i til daglig til noe bedre.

Arbeidet med sosial innovasjon er basert på sosiale verdier. En sosial innovasjon er «sosial», både i måten den utvikles på (deltakende og myndiggjørende prosesser) og i de løsningsforslagene som utvikles (skape verdier som kommer alle til gode).

En sosial innovasjonsprosess vil normalt skje gjennom fem faser (se figur under):

– Mobilisering og myndiggjøring av de som skal involveres i prosessen

– Idéutvikling

– Utvikling av nye løsningsforslag

– Innarbeiding av de nye løsningsforslagene

– Spredning (diffusjon) av de nye løsningsforslagene

Figur over: Illustrasjon av de ulike fasene i en sosial innovasjonsprosess

Resultatene fra en sosial innovasjonsprosess skal komme ALLE til gode. For å ta Drømmeklassen som et eksempel, så handler dette om at ALLE barna skal komme styrket ut av arbeidet, hele klassemiljøet skal bli bedre, ALLE foreldrene skal oppleve at arbeidet gir gevinster og det skal skapes positive gevinster for ALLE lærerne som er i klassen.

Hva kan senteret tilby?

Senteret skal bidra til å utvikle og spre nye idéer, ny praksis og verktøy som fremmer inkludering og livsmestring. I SMART oppvekst er det allerede utviklet en rekke slike ressurser som vi erfarer kan være hjelpsomme for ulike fagfolk med ansvar for barn og unge. Det kan være i settinger som skole, SFO, barnehager, helsestasjon, barnevern o.a.

Informasjon om disse ressursene finner du her (link materiell).

Senteret ønsker å bidra til at flere SMARTe innovasjoner skapes og innarbeides. Dette vil vi særlig gjøre gjennom:

KURS (link)

Med utgangspunkt i innovasjonene som allerede er utviklet, arrangeres det en rekke kurs der det er mulig å ”erfare” og reflektere over innovasjonene i bruk.

Kursene er praktisk lagt opp med innledende teori og praktiske øvelser.

SMART KURS I VIRKSOMHETEN (link)

Vi har gode erfaringer når hele virksomheten kurses samlet. Arbeid med verdier og kultur bygging krever felles samlet og koordinert innsats over tid. SMART senteret holder kurs på to til fire timer i personalmøtetid. Vi kan også holde kurs på planleggingsdager. Det kan gjelde hele virksomheten eller deler av den, f.eks. SFO, lærere på enkelte team, enkelte avdelinger i barnehagen, ledergruppa osv. Kurset kan holdes en gang, men vi har meget god erfaring når vi lager halvårlige møtepunkter der man henter opp gode erfaringer og får nytt påfyll. På denne måten bygges forståelse og man får tid og mulighet til å eksperimentere i sin egen praksis.

Hvis dette er av interesse så kontaktes henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

SMART TRENERUTDANNING (link)

Ønsker du å lære mer om hvordan lede styrkebaserte endringsprosesser i arbeid med barn og unge? SMART senter for sosial innovasjon kan tilby en ettårig utdannelse (studie) for å kvalifisere deg som SMART-trener. Utdannelsen gir innføring i sentrale teorier som ligger til grunn for SMART og sentrale arbeidsmåter og metoder. Målgruppen for utdanningen er (primært) ansatte og ledere som jobber på virksomheter eller frivillige organisasjoner som ønsker å ta i bruk en SMART tilnærming for å forløse potensialene til barn og unge. Oppstart med todagers samling i november og månedlige dagsamlinger i januar, februar, mars, april, mai, september og oktober.

Interesserte kan ta kontakt med Henrik Arnesen: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

SMART FESTIVAL (link)

Tønsberg kommune har blitt en av programkommunene for folkehelse. Som et ledd i dette arbeidet arrangeres det årlige konferanser om hvordan erfaringer fra SMART oppvekst og andre styrkebaserte tilnærmingsmåter kan tas i bruk i det lokale folkehelsearbeidet (barn og unge). Erfaringer fra barnehager, skoler, sosialt arbeid og helsetjenestene i kommune blir presentert. I tillegg er det utstillinger og foredrag. Hovedarrangementet for Festivalen 2020 er 22.oktober. Les mer om festivalen her.