Hjem   /   Smart   /   SMART Frivillighet

SMART Frivillighet


Ett av satsingsområdene for SMART senter for sosial innovasjon (Tønsberg kommune) vil fremover være rettet mot arenaer der barn og unge deltar på fritiden. SMART oppvekst er et pågående innovativt og tverrfaglig utviklingsarbeid hvor målet er å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for ALLE barn å føle seg inkludert, ha det godt og forløse sitt potensial gjennom læringsglede og mestring. For å få til dette er samarbeid på tvers av fagmiljøer, sektorer og de ulike tjenestene en viktig nøkkel og suksessfaktor. Nedenfor kan du lese om hvordan SMART kan tas i bruk i frivilligheten, med eksempler fra fotball som breddeidrett.

Bilde: Til venstre: 20 karakteregenskapene i SMART oppvekst. Til høyre: Borre G2007 jobber med «styrkespotting» av lagkamerater og trenerteam under avslutningsfest 2019 sesongen.

SMART oppvekst som utviklingsarbeid innebærer omfattende endringer i rådende antagelser rundt hvordan en kommune gjennom sine kommunale tjenester og/eller andre aktører og støttespillere i et lokalsamfunn kan forebygge psykiske og sosiale helseutfordringer blant barn og unge. Det er god støtte i sentrale helsemyndigheter som er opptatt av at vi i større grad må gå:

  • fra reparasjon til forebygging
  • fra problemfokus til styrkefokus
  • fra individfokus til å involvere alle
  • fra eksperter som skal løse problemer til å aktivere alle gode ressurspersoner som er nærmest barna (foreldre, ansatte i barnehager, SFO, skoler, fritidstilbud).

Fokusspørsmålet i SMART fotball er: Hvordan kan vi sammen bygge lag og klubb hvor spillere, trenere og voksenpersoner gleder seg til trening og kamp?

Denne hvordan-kunnskapen må utvikles lokalt og over tid – i hver enkelt unike sosiale praksis på lagsnivå eller klubbnivå. I tråd med vår erfaring sikres utviklingsarbeidet både mening (for de involverte), kraft, tilslutning og varighet når samarbeidet er basert på noen grunnleggende felles verdier og prinsipper som alle kjenner til og kan slutte opp om (se SMART-kompasset nedenfor). På den måten kan verdiene og prinsippene som ligger grunn for den holdningen vi ønsker å skape og bli møtt med, leve i praksis.

Hvordan får vi det til i praksis?

Fotball + SMART = SMART FOTBALL

Som leder, trener, spiller eller i voksenrollen som foresatt eller publikummer handler det om valg av perspektiv og tilnærming til det som skjer på feltet når vi er sammen. SMART-kompasset i fotballen eller idretten handler om tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær, basert på følgende grunnleggende verdier eller prinsipper:

  • Styrkefokus: Styrkespotting og identifisering av gode egenskaper og styrker som spillerne (og de voksne) har. Gjennomgående! Alle har iboende ressurser som kan forløses ved god fasilitering og i samspill med hverandre. Lysglimtjakt
  • Medvirkning: Fremfor å komme med ferdige svar i coachingen (pausepraten), la spillerne selv sette ord på hvordan de vurderer situasjonen, hva vi må gjøre mer av i 2. omg for å skape bedre flyt osv. Selvorganisering, ansvar for oppvarming, inndeling i jevne lag osv.
  • Anerkjennelse: Se hver enkelt spiller, hver gang! Forskjellighet (ulike egenskaper) som ressurs (et lag trenger både kreativitet, utholdenhet, målrettethet, men også humor!)
  • Relasjon: Vi trener sammen, for å bli bedre fotballspillere og som lag rent ferdighetsmessig, men også for å bli godt kjent og trygge på hverandre på tvers, slik at vi kan spille hverandre gode (godfoten). Eks sosiale turer/ aktiviteter og feiringer
  • Trening: Ved å la alle i laget kjenne til denne filosofien, tanke- og verdisettet, kan vi jevnlig trene på dette for å holde det i hevd (kompasskurs) og stadig forsterke den positive spiralen

SMART ARENA Vålehallen

I forbindelse med arrangementet SMART Festivalen 2018, ble Vålehallen omdøpt til SMART ARENA. SMART senteret inngikk et samarbeid med idrettslaget Ivrig om å jobbe SMART i hele organisasjonen, inklusive ledere og trenerapparat. En av resultatene er 11 store plakater med utvalgte egenskaper som skal prege kulturen i idrettslaget. 

Bildet under (fra Re-avisa) er fra SMART Festivalen 2019. I bakgrunn langs veggene skimtes karakteregenskapene.

Hvorfor er språket så viktig i dette arbeidet?

Gjennom bevisst språkbruk kan vi flytte fokuset fra ensidig vekt på resultater og enkeltspilleres prestasjoner til gode egenskaper hos hverandre. Vi kan få økt fokus på fellesskap, lagfølelse, tilhørighet og at alle på ulikt hvis bidrar med noe positivt for laget (eks humørklumpen Mini i RBK). SMART oppvekst har utviklet en rekke prosesslederverktøy, metoder, leker, aktivitetskonsepter og materiale som lett er overførbare til en idrettskontekst (se smartoppvekst.no). På bloggen vår kan du lese mer:

SMART senter for sosial innovasjon, Tønsberg kommune
Henrik.Arnesen@tonsberg.kommune.no    Mob. +47 452 81 085