Hjem   /   Smart   /   Langtidsavtaler

Langtidsavtaler


SMART senteret inngår langtidsavtaler med skoler og andre virksomheter som ønsker å jobbe langsiktig og grundig med SMART i hele sin organisasjon. Under SMART virksomhet kan du lese mer om to skoler som har inngått langtidsavtaler med SMART senteret – Fjell skole (Drammen) (lage link til)og Madsebakken skole (Kongsberg) (lage link til).

Langtidsavtale mellom virksomhet og SMART senteret

SMART oppvekst er et pågående utviklingsarbeid for å skape oppvekstmiljøer og tjenester som kan gjøre det mulig for ALLE barn å føle seg inkludert og ha det godt. I vårt moderne samfunn lever barn og ungdom en stor del av livet sitt i institusjonelle settinger som skoler, barnehager og skolefritidsordninger. Selv om det store flertallet av barn ser ut til å ha god psykisk og fysisk helse, er det en alt for stor andel av barna som sliter med sosiale problemer som beskrives gjennom ord som ensomhet, stress, mobbing, depresjon (se bl.a Ungdata-undersøkelser).  På tross av økende materiell velstandsutvikling, styrking av de forebyggende tjenestene og ulike forebyggende program, ser det ikke ut til at problemomfanget minker.

SMART oppvekst innebærer omfattende endringer i rådende tankesett og antagelser om hva som er og kan være godt og effektivt psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Samtidig er det god støtte i at sentrale helsemyndigheter den senere tid understreker at vi i større grad må gå fra:

 • fra reparasjon til forebygging
 • fra problemfokus til styrkefokus
 • fra individfokus til å involvere alle
 • fra eksperter som skal løse problemer til å aktivere alle gode ressurspersoner som er nærmest barna (foreldre, ansatte i barnehager, SFO, skoler, fritidstilbud).

Hovedspørsmålet i alt SMART arbeid er: Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

Denne hvordan-kunnskapen må utvikles lokalt, i hver enkelt unike sosiale praksis: i barnehagen, i hjemmet, på SFO, i skoleklassen og i fritidstilbudet. Erfaringsvis sikres utviklingsarbeidet både mening (for de involverte), kraft og varighet når det er basert på noen grunnleggende felles verdier eller prinsipper som alle slutter opp om:

 • Styrkefokus: rette oppmerksomhet mot det som er bra og livgivende i oss selv, hos andre, i våre relasjoner, i organisasjoner og i samfunnet
 • Medvirkning: ha en samarbeidende innstilling og skape reell deltakelse
 • Anerkjennelse: se hverandre, verdsette andre for den de er, og forstå forskjellighet og mangfold som ressurser
 • Relasjon: fokus på det som skjer mellom oss og utvikle felleskap der ALLE opplever tilhørighet, anerkjennelse og får utviklet et positivt selvbilde
 • Trening: øve på ferdighetene som skal til for å lykkes i å vise styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse og relasjonsfokus i konkrete handlinger. Gode verktøy og metoder kan være til inspirasjon og hjelp

Hvorfor langtidsavtale?

Det å arbeide med verdier, holdninger og opptredener tar tid og krever kontinuerlig innsats på mange plan. Målet er å bygge fellesskap og en kultur der alle er opptatt av å ville hverandre vel og gjøre hverandre gode. Et sterkt kollektiv der man hjelper og støtter hverandre, deler tanker, ideer og gode opplegg med hverandre er en kjemperessurs for alle barn og unge. Hvordan kan vi bygge strukturer som holder fokus på styrker, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og setter trening i system?

Vår erfaring er at det er ganske enkelt å sette i gang prosesser og få oppadgående spiraler. Utfordringer ligger imidlertid i å skape vedvarende og bærekraftige endringer over tid (se illustrasjoner under)

Vi tenker derfor at arbeidet må foregå på flere plan.

 1. Ledelsens evne til å lede prosesser, skape regier og tilrettelegge for å bygge felleskap preget av samarbeid og en delingskultur der ALLE ansatte opplever seg som viktige.
 2. Ansattes evne til sammen med elevene å skape gode læringsmiljøer der alle opplever inkludering, læringsglede, trivsel og god helse.
 3. Virksomhetens evne til å involvere og samskape et inkluderende skolemiljø sammen med foreldrene og virksomhetens nærmiljø.

Med dette som utgangspunkt har vi følgende forslag til avtalens innhold, men er alltid åpen for lokale ønsker og behov.

Avtalens innhold

1. Avtalens varighet

Avtalens varighet er i utgangspunktet 3 år, men kan forlenges utover dette. Det kan også gjøres avtaler av kortere periode og med mindre omfang.

2. Møtepunkter med kjernegruppen for SMART oppvekst

Ledelsen på skolen oppretter en kjernegruppe for SMART arbeidet helst ved oppstart av samarbeidet, senest i løpet av første avtaleår. SMART kjernegruppe skal lede SMART arbeidet på skolen. En fra ledelsen bør delta i gruppa.
I SMART kjernegruppe bør det være deltagere fra flere deler av organisasjonen. De bør ha et engasjement for tankesettet som ligger i SMART oppvekst. Samtidig bør de være åpne til og nysgjerrige for andre stemmer som ikke er like engasjert i SMART arbeidet. Det øker muligheten for at hele virksomheten kan bevege seg i en felles retning. SMART trenerne vil være en stor ressurs i en slik gruppe.
Vi anbefaler relativt hyppige møter med SMART senteret (4 – 8 i året). Kan kanskje trappes noe ned mot slutten av avtalen. I denne gruppa samskapes planer og innsatsområder for virksomheten.

3. Møtepunkter med personalet

Selv om kjernegruppa og ledelsen skal ha hovedansvar for å drive SMART arbeidet i virksomheten, kan ansatte fra SMART senteret bidra med opplæring og trening i SMART tenkesettet, teorier om styrkebaserte endringsprosesser og SMART verktøyene. Møtepunktene kan være med hele eller deler av personalet, eks. SFO, enkelt team osv. Når det gjelder hyppighet tenker vi – 4 møtepunkter med personalet i løpet av det første året, og 2 møtepunkter de to påfølgende år. Det gis også anledning til en hel planleggingsdag i løpet av avtaleperioden.

4. SMART Trenerutdanning

Det å ha ildsjeler, ansatte som går i front og inspirerer andre på egen arbeidsplass er et svært viktig. Da kan man få støtte og inspirasjon når man trenger det og kanskje står midt oppe i krevende situasjoner. I langtidsavtalen inngår 6 plasser på SMART trenerutdanning. Disse 6 plassene kan fordeles som man selv ønsker over avtaleperioden. SMART trenerne vil være nøkkelpersoner i SMART kjernegruppe. Dette øker evnen til å drive SMART arbeidet videre på egenhånd også etter avtalens utløp.

5. SMART relasjon

Det andre eller tredje året av avtalen vil virksomheten få opplæring i SMART relasjon. Dette er et opplegg for å styrke relasjonen foreldre/barn. Opplegg for foreldremøter på alle trinn.  

6. Materiell

Alle ansatte får tildelt en bok (valgt ut ifra klassetrinnet de jobber på) + en kortstokk. Dette kommer i tillegg på 300,- pr sett. I tillegg vil det komme en pris pr deltager på SMART trenerkurs på 2000,- pr deltager for litteratur og annet materiell. Alt under punkt 5, er utgifter utenom 3 års avtalen.

Virksomhetens bidrag tilbake til videreutviklingen av SMART:
 1. Bidrag og besøk på årlig SMART konferanser
  SMART senteret skal arrangere årlige konferanser der vi ønsker at virksomheten bidrar med noen av sine gode erfaringer enten fra scenen, i workshop og som deltagere.
 2. Deltagelse i nettverkssamlinger
  Være en aktiv bidragsyter i nettverk for skoler og SFO ansatte.
 3. Deltagelse og bidrag på sosiale medier og hjemmeside
  SMART senteret ønsker bidrag på facebook og et bidrag på vår hjemmeside (smartoppvekst.no)

SMART senter for sosial innovasjon har begrenset kapasitet med tanke på å inngå slike langtidsavtaler. Senteret er meget opptatt av å sikre kvalitet i arbeidet og at samarbeid med oss skal bidra til å skape en positiv endring for barn og unge. Vi satser derfor på noen få utvalgte samarbeidspartnere der vi kan bidra dypt og grundig.

Når det er sagt, åpner vi også opp for annet type langsiktig samarbeid av mindre omfang. En mulighet kan være en til to halvårlige møtepunkter mellom SMART senteret og personalgruppa og eller ledergruppa.

Interesserte kontakter henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no