Hjem   /   Smart   /   Madsebakken skole, Kongsberg

Madsebakken skole, Kongsberg


Madsebakken skole i Kongsberg er en 1-7 skole med 52 ansatte og rundt 362 elever. Skolens visjon er: «Verden er min mulighet – prepared for the world»

Skolens overordnede målsetning er følgende: har endret seg.

 • Alle barn og unge skal oppleve mestring hver dag
 • Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring
 • Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin pedagogiske praksis til barn og unges beste
 • Skolen benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet

Madsebakken skole inngikk august 2018 en 3-årig langtidsavtale med SMART senteret etter å ha samarbeidet mer uformelt i mange år. Samarbeidet startet høsten 2015 og inneholdt 8 kurs i skolens utviklingstid, storforeldremøter og noen planleggingssamtaler med rektor.

Ledergruppa på Madsebakken har planleggingsmøte på SMART senteret.

Høsten og vinteren var det flere samarbeidsmøter mellom skolens ledelse og SMART senteret. Her prøvde vi ut diverse relasjonsøvelser med to siktemål. 1) ledergruppa videreutvikler sine relasjoner og sitt samarbeid, 2) ledergruppa prøver ut verktøy/metoder og vurderer hvilke og hvordan disse skal brukes i personalgruppa. I samarbeid med ledergruppa planla vi opplegg for personalmøter. Personalmøter i utviklingstiden inneholdt blant annet erfaringsdeling, hele skolen arbeider med en egenskap, anerkjennende reflekterende team der vi virkelig fikk dypdykk i flere ansatte sine SMART praksiser, moralsk resonneringstrening, lek og arbeid med følelser.

Her dypdykker personalgruppa i to kollegaers SMART praksis ved bruk av Anerkjennende reflekterende team.

Det ble jobbet med SMART relasjon (link), som er et opplegg brukt på foreldremøter for å styrke foresatte og andre nærpersoners relasjonskompetanse til barnet.  SMART relasjon består av 6 temaer. Hvert tema har innledning og spørsmål til samtaler på foreldremøtene. Dette ble presentert og bearbeidet på planleggingsdag i august 2019.

Som en del av samarbeidsavtalen får skolen 6 deltagerplasser til SMART trenerutdanning, fordelt på de tre årene. I hvert av de to siste kullene har skolen hatt med 3 deltagere, der to av dem har hovedvekten av sin stilling på SFO.

SMART senteret har også bidratt med kurs for hele SFO personalet ved flere anledninger.

Fra og med 2019/20 har samarbeidet gått over i ny fase. Madsebakken skole har nå etablert et SMART team eller kjernegruppe ledet av skolen rektor. Her jobbes det med interne relasjoner, her legges det planer og ansvar fordeles. SMART senteret samarbeider nå med dette teamet, men stiller alltid opp på det skolen måtte ønske. Her er noe av det dette teamet ønsker å bidra til på Madsebakken:

 • Alle skal ha trygghet til å dele gode ting
 • Ha mange møtepunkter hvor vi trener, deler hva vi gjør, trene mer i team, på SFO, alle voksne
 • Ha lav terskel så man får med alle, også de som er litt forsiktig
 • Spre engasjement til de andre på skolen, lærere og elever
 • Få gode ideer på gruppa her som kan spres videre
 • Felles mål og felles opplegg – lettere å få til i praksis når det er obligatorisk
 • Løfte det positive som skjer i hverdagen, og at ikke alt skal være så stort og flott
 • Legge planer for hele skoleåret, sette ting i system
 • Besøk hos hverandre på SFO og ulike trinn
 • Få verdiene til å sitte i ryggmargen, da kommer måten å jobbe på av seg selv
 • Felles retning
Her følger en kort oppsummering fra ledelsen og SMART gruppa:

Hva er det du opplever at SMART oppvekst har bidratt til på Madsebakken skole?

 • Vi har fått et felles språk.
 • Elevene bruker språket i hverdagen.
 • Vi har mer fokus på det positive som skjer.
 • Vi er mer anerkjennende og rause med hverandre
 • Vi er flinkere til å dele tips, ideer og opplegg med hverandre.
 • Vi har fått et mer positivt elevsyn
 • SMART har gitt oss økt kompetanse på måter vi kan jobbe styrkefokusert i hverdagen. 
 • SMART har blitt en viktig del av skole – hjem samarbeidet.

Hva er det som har gjort dette mulig? Hvilke lure grep har dere tatt i ledelsen, i personalet og overfor elevene?

«Hele skolen» var med fra starten, og ledelsen har holdt SMART varmt. Mange fikk tidlig «eierskap». Alle fikk små enkle oppdrag vi skulle starte med: få styrkene opp i klasserommene, og begynne å lete etter styrkene i elevene. Det startet i det små og var gjennomførbart. 

Ledelsen har aldri sluppet taket. Vi har hatt mange fellesøkter

Ledelsen har kjøpt inn alt vi trenger av materiell. 

SMART plakater henger synlig ‘’over alt’’.

Nå er det 6 stykker som har tatt lederkurs.

Ildsjeler som tar et spesielt ansvar. 

Vi har fått jevnlige drypp fra SMART senteret