Hjem   /   Smart   /   SMART relasjon – fokus på forelder-barn-relasjonen

SMART relasjon – fokus på forelder-barn-relasjonen


SMART relasjon henvender seg til alle voksne som er nære personer i barns liv, men primært fokus på forelder-barn-relasjonen. Ikke alle barn bor sammen med foreldrene sine, men alle barn bor sammen med noen som har en forelderfunksjon. Vi ønsker med SMART relasjon å gi foreldre styrket tro på egne foreldreferdigheter og relasjonskompetanse og inspirere til enda mer bevissthet om relasjonens betydning for barns utvikling. Foreldre som gode rollemodeller vil styrke barn og unges sosiale kompetanse og bidra til å fremme barnets evne til å etablere og vedlikeholde vennskap. Gode relasjoner med andre bidrar til økt skoletrivsel og beskytter effektivt mot utvikling av vansker hos barn og unge.

Foreldrene er de viktigste voksne for sine barn. Deres relasjonskompetanse ligger til grunn for barnas verdensforståelse, og barn lærer av og tar etter foreldrenes atferd. De aller fleste foreldre har gjennom sin oppvekst og levetid opplevd gode nok foreldre og relasjoner, slik at de har gode muligheter til å gi barna en god oppvekst.

SMART relasjon beskriver seks temaer for hvordan man kan utvikle og styrke sin relasjonskompetanse. Disse temaene er lett gjenkjennelige, og er ting alle gjør mye av. Temaene er ikke begrenset til bruk i foreldre-barn-relasjonen, selv om de er formulert med utgangspunkt i denne relasjonen. De samme temaene og prosessene foregår i alle relasjoner: I familien, i barnehagen, på skolen, på jobben, i idrettslaget osv.

Godt samspill skapes ved å:

  1. Vise at du bryr deg
  2. Vise interesse
  3. Hjelpe til å forstå følelser
  4. Snakke om styrker og gode egenskaper
  5. Gjøre ting sammen
  6. Sette grenser med omsorg og kjærlighet

SMART relasjon består av et foreldrehefte og opplegg for 15 – 30 minutters foreldremøte for barnehage (fire ulike) og hele grunnskolen (9 ulike opplegg).

SMART relasjon foreldrehefte består av 12 sider med informasjon om hva SMART relasjon er og relasjonens betydning for barns utvikling. Så følger 6 sider der hvert enkelt tema vies oppmerksomhet. Det er tenkt at alle hjem får et slikt hefte enten når de starter i barnehagen, på skolen eller på helsestasjonen. I Re kommune (som nå er slått sammen med Tønsberg) var også helsestasjonen, barnevernstjenesten og PP tjenesten involvert i SMART relasjon. Heftet ble delt ut på første møte med helsestasjonen og ble senere brukt i faste samtaler med alle foreldre.

Eksempel på en side i foreldreheftet
SMART relasjon foreldremøter

15/15 er en form for utholdenhetstrening som har god effekt. Overfører vi dette til SMART relasjon så tenker vi 15 – 30 minutter på foreldre møte hvert år fra barnet begynner i barnehage til de går ut ungdomsskolen.  Vi trenger god utholdenhet i vår nærkontakt med dem vi er aller mest glad i.

SMART relasjon foreldremøter er regissert på en slik måte at foreldrenes innbyrdes relasjoner også utvikles. Det handler om plassering og gode åpne samtaler foreldrene i mellom. Hvert foreldremøte er viet ett av SMART relasjons 6 temaer.

Her er et eksempel fra foreldremøte fra fjerde trinn. Vi holder oss fortsatt til tema 1) Godt samspill skapes ved å vise at du bryr deg.

Etter en liten innledning der vi kobles på temaet er det lagt opp til refleksjoner, først individuelt så med andre. Her er et par eksempler på spørsmål. Spørsmålene er formulert på en måte som skal skape optimisme og tru på egne foreldreferdigheter. La oss snakke om det som fungerer og der vi har lykkes. Her er det mye gull å hente.

En helhetlig kommunemodell SMART relasjon

SMART relasjon er utviklet i Re kommune fra 2013 – 2018. I den perioden ble det utviklet piloter som ble prøvd ut og justert.

SMART relasjon er et stort samarbeidsprosjekt som involverer barnehager, skoler, PPT, helsestasjonen, familiesenteret og barnevernstjenesten. SMART relasjon har sitt utgangspunkt og inspirasjonskilde i ICDP programmet. Dette programmet handler om barn fra 0 – 6 år. Re kommune ønsket å utvikle sitt eget fordi vi ønsket å se en rød tråd fra 0 til 18. ICDP står for International Child Development Program (ICDP) og er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

En illustrasjon på den helhetlige modellen Re kommune har utviklet
Dansen som metafor

Samspill og relasjoner mellom mennesker kan sammenlignes med å danse. Det handler om å finne en felles rytme der alle kan bidra på sin måte. Dansen kan av og til komme ut av rytme. Hvordan kan vi så komme inn i en felles rytme igjen? Med god regi fra de voksne kan man finne igjen en felles takt, også i faser av livet der barnet eller ungdommen prøver å løsrive seg fra hjemmets dansepartnere. Når man på hjemmebane har lært seg å danse, er det mye enklere å by opp andre til dans.

SMART senteret tilbyr kurs og kjøp av SMART relasjon foreldrehefte og opplegg for foreldremøter.

Interesserte kan ta kontakt med : henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no