Hjem

Relasjonsskaping gjennom øvelser og leker

1. februar 2024 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan skaper vi et godt fellesskap der alle trives?

Forskning viser at relasjonskompetanse er viktig for læring, trivsel, utvikling og forebygging av utenforskap. Dette gjelder på alle arenaer vi er, uavhengig av alder.

Ved å ha samarbeidsleker og relasjonsøvelser blir man kjent med hverandre på nye måter gjennom å skape samhold, inkludering, tilhørighet og trivsel for alle.

Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesning, samtaler, relasjonsøvelser og samarbeidsleker. Kurset passer for alle virksomheter, og er overførbart til arbeid med barn og unge.

Tidsramme for kurset er to timer, med mulighet for å tilpasse deres behov.

Ta kontakt med linn.tveiten@tonsberg.kommune.no for mer informasjon og avtale om pris.

Kartlegging av relasjoner

9. oktober 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Kartlegging av relasjoner mellom voksen – barn og barn – barn.

Hvordan ser relasjonene ut mellom deg og barna som du er sammen med? Hvordan legger du til rette for at gode relasjoner bygges barna imellom?

Forskning viser at nære og tillitsfulle relasjoner er noe av det som betyr mest for oss mennesker med tanke hva som gjør oss lykkelige og friske. Vi har alle et behov for å høre til uavhengig av alder, og ved å rette fokus mot relasjoner legger man til rette for at alle har mulighet til å bli kjent med og bli trygg på alle de andre som er i samme fellesskap.

R’en i SMART står for relasjoner. Fokus på relasjoner handler om å skape fellesskap der ALLE opplever tilhørighet og anerkjennelse, og hvor man utvikler et godt og robust selvbilde.

I arbeidet med barn og unge er det den voksnes ansvar å bygge gode relasjoner mellom
voksen – barn, samt legge til rette for at det skapes gode relasjoner barna imellom. Gode relasjoner mellom voksen – barn har en stor betydning for hvordan barna fungerer i forhold til læring og det sosiale samspillet med øvrige barn.

Webdialog: SMART start!

7. juni 2022 / SMART Senteret smartoppvekst

Velkommen til webdialog torsdag 9. juni kl. 14.45 – 15.30 på Zoom.

Tenk hvor magisk oppstarten av et nytt barnehage-/skoleår er. Fellesskapets betydning, det å føle tilhørighet i et trygt og godt miljø er viktig for både barn og voksne etter en lang sommerferie.

Torsdag 9. juni kl. 14.45 inviterer vi deg til å bli med på webdialog der SMART start er tema. Her kan du dele av dine gode erfaringer, samt la deg inspirere av hva andre har gjort. Hva skjer av gode ting hvis vi setter relasjoner og fellesskap på timeplanen?

Velkommen!

Direkte link til Zoom møte:
https://us06web.zoom.us/j/81150826131?pwd=VUlOS1RtOTM3WDlUZDNQVVhRSDNzUT09


Lek SMART

8. september 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan kan du bruke lek som en ressurs for å skape fellesskap, engasjement og glede for ALLE?

Lek SMART kjennetegnes ved at det ikke er konkurransepregede leker, men leker som motiverer til samarbeid.
På SMART portalen presenterer vi ulike type samarbeidsleker, samt hvordan du kan leke SMART på forskjellige måter.
Vi vil også ha samtale og refleksjon rundt lekleders rolle.

Som medlem av SMART portalen kan du bli med oss på ukens webdialog torsdag 9. september. kl. 14.15 – 15.00.

Du kan lese mer om ukentlige webdialoger her:
https://smartoppvekst.no/smart-portalen-hosten-2021/SMART start 2020

15. juni 2021 / SMART Senteret smartoppvekst

Vassenden skule i Sunnfjord kommune var en av mange som deltok på SMART start 2020. De vant 1. premien på kr. 3000,- som skulle gå til trivselstiltak for klassen. Her kan du lese om hvordan 7. trinn på Vassenden startet sitt skoleår:

Oppstarten av skuleåret 2020/2021, 7.trinn, Vassenden skule

I starten av skuleåret har vi prioritert å vere mykje på tur. Dette for å skape gode relasjonar mellom både elevar og vaksne. Målet med desse dagane var å styrke det sosiale, meir enn det faglege. Å bruke tid på styrke samhaldet, etter ein lang sommarferie og periode med «koronaskule», meiner vi er svært viktig. Er vi trygge på kvarandre, og kjenner kvarandre godt, er det lettare å samarbeide i klasserommet.

Allereie andre skuledag etter sommarferien, reiste heile klassen på sykkeltur. Vi sykla til eit grendahus ca. ei mil frå skulen. Der var vi ute heile dagen og hadde elevbestemte aktivitetar. Vi spelte slåball, bada ved ei brygge, samla småfisk med meir. Når vi er ute opplever vi at elevane snakkar lettare saman, og tek meir kontakt med dei som ein ikkje kjenner så godt.

Veka etter tok vi på oss eit dugnadsoppdrag. Vi hjelpte til med å rydde skog bak tunet til kunstnaren Nikolai Astrup (Museet Astruptunet). Vi sykla til saman 22 kilometer, og oppdraget tok oss ein heil dag. Å delta på eit slikt dugnadsarbeid gjer til at elevane forstår verdien av det, og blir kjend med korleis livet kunne vere for folk før i tida. Det var fysisk hardt arbeid i bratte fjellsider, slik gardslivet ofte var på Vestlandet. Dei fekk sjå kva ein kan få til med godt samarbeid, og oppleve korleis barn og vaksne arbeidde saman før i tida. Elevane fekk mykje skryt for godt arbeid, og fekk kjenne på gleda av å hjelpe andre.

Veka etter tok vi på oss eit dugnadsoppdrag. Vi hjelpte til med å rydde skog bak tunet til kunstnaren Nikolai Astrup (Museet Astruptunet). Vi sykla til saman 22 kilometer, og oppdraget tok oss ein heil dag. Å delta på eit slikt dugnadsarbeid gjer til at elevane forstår verdien av det, og blir kjend med korleis livet kunne vere for folk før i tida. Det var fysisk hardt arbeid i bratte fjellsider, slik gardslivet ofte var på Vestlandet. Dei fekk sjå kva ein kan få til med godt samarbeid, og oppleve korleis barn og vaksne arbeidde saman før i tida. Elevane fekk mykje skryt for godt arbeid, og fekk kjenne på gleda av å hjelpe andre.

Are Mangersnes, Wibeke Gjesdal Nesse og Hilde Johanne Schei, Vassenden skule.

Her kan du lese mer om SMART start 2021:

SMART oppvekst – som kompass

15. januar 2016 / Vidar Bugge-Hansen vbh

Hvordan kan vi sammen skape helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt og utløser engasjement og livsglede?

SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training). På veien har vi fått mange impulser som påvirker og inspirer og det ønsker vi fortsetter også i fremtiden. Verdisettet og kompasskursen vi hele tida ønsker å styre etter må være SMART;
S – styrkefokus
M – medvirkning
A – anerkjennelse
R – relasjoner
T – trening
Ingen i Re eller andre som jobber SMART er perfekte og styrer etter riktig kurs hele tida, men når vi er på feil kurs kan vi finne fram kompasset og orientere oss inn på riktig kurs igjen. Fra å ha en slik kompasskurs til å klare og endre praksis trenger vi verktøy og metoder. Re kommune gjennom Smart oppvekst har utviklet en del og har store planer for fortsettelsen. Hver og en av dere må ”oversette” metoder og verktøy til deres virkelighet.
Smart er ikke et program, så derfor ønsker vi et stort fellesskap for å dele alle gode erfaringer.
Det er enklere å holde fast på kompasskursen når mange på en arbeidsplass eller i en kommune jobber i samme retning. Vi ønsker et bredere felleskap rundt dette arbeidet. Målet og drømmen skal til enhver tid være at barn, unge og voksne utvikler robusthet og dermed takler alle livets opp og nedturer på en god måte. Da må vi bygge sterke kollektiv som deler, hjelper og støtter i alle mulige sammenhenger. Vi kan bygge strukturer og systemer for å møtes, men ikke hvordan vi opptrer i alle våre møter med hverandre. Tenk om vi i alle våre møter er opptatt av å skape oppadgående spiraler i hverandres liv. Hvordan er det da SMART å forholde seg?

IMG_0350

Styrkespråk


S – styrkefokus. Fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. Smart oppvekst har utviklet et språk om styrker som fungerer fra to/tre års alder. Når vi vet at språk skaper virkelighet blir det avgjørende om vi leiter etter feil og mangler eller styrker hos hverandre. Det er mange sannheter om deg og meg, og det vi holder mest fokus på får vi mer av.
Dette gjelder også i våre daglige samtaler eller i organisasjonsutvikling. Det å holde fokus på suksesser og suksessfaktorer gir mye bedre resultater enn et problemfokus. Men problemer og vanskeligheter skal også anerkjennes og bearbeides. Forskning viser at hvis vi klarer å ha forholdet 5 til 1 vil det føre til oppadgående spiraler og bedre resultater.
M – medvirkning skaper engasjement og indre motivasjon. Gode velmente råd kan ofte falle på steingrunn eller fører til opposisjon, mens gode spørsmål kan føre til refleksjon og veloverveide avgjørelser.
Alle stemmer er like mye verdt. Hvis man i en forsamling stiller spørsmål direkte i plenum er det noen få som tenker raskt og tør å hevde sin mening. Skal vi få alle stemmer i tale er en god metode å la hver og en få tenke litt selv, snakke med en eller flere før det samtales i plenum. På denne måten vil man også aktivere mange flere og ofte komme fram til mye bedre løsninger.
A – anerkjennelse. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne og bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull. Dette er mikroferdigheter som kan skape oppadgående eller nedadgående spiraler i relasjonen og i den andres liv.  Uenighet og ulik forståelse er kilde til framgang og refleksjon. Ved å prøve å være gjest i den andres tanker og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra vil man også kunne oppnå anerkjennelse og gode relasjoner også i slike situasjoner.
R – relasjoner. Smart handler om å sette relasjoner i sentrum. Når mennesker er sammen oppstår relasjoner. Hvis ikke det relasjonelle blir styrt på en slik måte at alle opplever inkludering vil det relasjonelle spillet føre til dannelse av klikker. Det betyr at noen er innenfor, mens andre faller utenfor. Det relasjonelle må styres på en slik måte at alle opplever sosial støtte, deltagelse og at sterke nettverk bygges.
T – trening. Skal man klare å styre etter denne kompasskursen må man trene jevnt og trutt. Det er mange ting i samfunnet og i oss selv som drar oss i en annen retning. Det er som med fysisk trening, det holder ikke å trene hardt i et halvt år og så si at nå kan jeg holde opp et halvt år. Trening er ferskvare. En viktig del av treninga er også det å gjøre feil og lære av disse. Her ligger det også svært mye læring. Men størst suksess gir jakten på suksesser.
Verktøy og metoder som hjelp for å holde kompasskursen.
Et viktig verktøy som Smart oppvekst har utviklet er et språk om styrker (20 karakteregenskaper) http://smartoppvekst.no/materiell/20-karakteregenskaper/
For at barn og voksne skal få et felles språk om styrker og verdier har vi foreløpig skrevet 5 Smart oppvekstbøker. Informasjon om bøkene finner du her: http://smartoppvekst.no/nettbutikk/.
Opplegg for ungdom i ungdomsskole og videregående er klart også, SMART ungdom. Vi har også laget nøkkelknipper med egenskapene for at barn og voksne skal kunne bruke språket og ta hverandre på fersken i å gjøre gode ting hvor man enn måtte ferdes. Lent er en meget god samarbeidspartner som har en mange fine verktøy som vi bruker daglig http://smartoppvekst.no/materiell/fremtidens-skole/ . Mye god teori og bakgrunnslitteratur finner du her: http://www.sareptas.no/categories/bker
Vi avslutter med et av Rosenborg og Nils Arne Eggens postulater: Det er viktig å gå på banen for å være best mulig. Men det langt viktigere å gå på banen for å gjøre medspillerne gode.
Det er kun gjennom et sterkt kollektiv preget av Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse og gode Relasjoner hver og en kan få forløst sine enorme potensialer.