Hjem   /   SFOVidar Bugge-Hansen   /   SMART SFO

SMART SFO

2. november 2017 / Vidar Bugge-Hansen vbh

SMART SFO

SMART Ramnes SFOSFO er en svært viktig arena der barn får trening å inngå i nære og gode relasjoner til voksne og jevnaldrende. I skoletimene er mye styrt og friminuttene er korte. På SFO kan barn i større grad leke fritt også på tvers av klasser. Deres evne til å ta kontakt med andre og inngå i nære relasjoner over tid utvikles i positiv retning på en god SFO. De ansattes evne og engasjement for å hjelpe og støtte de i denne krevende prosessen er avgjørende for at de skal lykkes.
SFO ansatte i Re kommune har i 7 og et halvt år, gjennom 30 samlinger hatt følgende hovedfokus: Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?
Gjennom fire årlige samlinger møtes mellom 25 og 30 ansatte for å dele, lære av hverandre og bli inspirert til å klare å holde et Styrkefokus, skape Medvirkning, opptre Anerkjennende, sette Relasjoner i sentrum og Trene for å få dette til. Det er SMART.
Les bare hva ansatte opplever SMART oppvekst har ført til for barna, ansatte og skolen. Da legger de vekt på følgende:

For barna har det bidratt til

 • økt fokus på positiv adferd, bevisstgjør barna på hvordan vi er overfor hverandre
 • økt evne til å identifisere, bekrefte og forsterke hverandres styrker og egenskaper
 • økt trygghet, barna kan være seg selv og kunne «stå i det»
 • større trivsel (psykisk helse), øker barnas selvtillit og gir glade barn
 • bedre sosialt samspill mellom barn, voksne, foreldre, får «den gode samtalen» til et annet nivå
 • en bedre læringsarena, hyggeligere å være på SFO, «barna vil ikke hjem»

For de ansatte har det bidratt til

 • økt fokus og anerkjennelse for det positive i hverdagen, fremfor det negative som skjer
 • økt bevissthet på hvordan møte og snakke med ungene
 • å skape en arena for å diskutere, drøfte forskjellige måter å arbeide på rundt SMART/ART
 • bedret samarbeid og læring på tvers av SFO avdelinger, økt erfaringsdeling
 • felles fokus og mer samkjørte, jobber systematisk mot et felles mål
 • en følelse av å være viktige, får anerkjennelse
 • får bedre forståelse for hvorfor barna gjør som de gjør og det er lettere å arbeide forebyggende med dem
 • økt engasjement

For skolen som helhet har det bidratt til

 • bedret evne til å se alle barna
 • utvikling av gode relasjoner til hverandre
 • mer strukturert jobbing og bedre individuell tilrettelegging for alle

 
Flere svarer at det er ganske nytt for dem å arbeide med SMART, men at de observerer at det blir brukt hele tiden, at det bidrar positivt og at de ser fram til å arbeide mer med metodikken.
En SFO-ansatt beskriver det på følgende måte:
«Innføringen av treet – forsto ingenting, var dritt lei. Så kom Anne Gry inn og etter intens jobbing ,, Yess, nå forstår jeg hvordan jeg kan bruke det og etter denne flowen er jeg gira. Vi har fått lov til å jobbe i vårt tempo og gjort det på vår måte. Jeg har endra på hvordan jeg snakker og hvordan jeg er med andre, drar det med meg inn i alt – jobb – privat. Takk Vidar og Anne Gry.»
SMART Anne Gry