Hjem   /   Andre temaerVidar Bugge-Hansen   /   Smart relasjon – fokus på foreldre/barn relasjonen

Smart relasjon – fokus på foreldre/barn relasjonen

19. november 2015 / Vidar Bugge-Hansen vbh

Andreas Leine With, Mona Sørensen Tenold, Vidar Bugge-Hansen, Tina Feyling, Lars Tore Carlsen og Trude Ellingsen

Andreas Leine With, Mona Sørensen Tenold, Vidar Bugge-Hansen, Tina Feyling, Lars Tore Carlsen og Trude Ellingsen


Alle foreldre har drømmer for barnets framtid. Drømmer skaper håp. Håp er en ressurs som skaper motivasjon, engasjement, glød og entusiasme. Dette er avgjørende når en skal inn i et så stort og spennende oppdrag som det er hjelpe barnet til å lykkes med livet sitt.
Hvis man skal lykkes i å skape gode relasjoner til barnet og kunne være en god støttespiller så må en ha tru på egne ferdigheter som foreldre. Alle foreldre vil sitt barns beste, men veien dit kan til tider oppleves som kronglete. Foreldrerolla er til tider krevende og man kan oppleve å få mange velmenende råd om hva man kan gjøre for å fremme en god utvikling hos barnet. Rådene kommer fra offentlig ansatte som jobber på helsestasjonen, barnehagen, skolen, barnevernet og PPT. I tillegg får man råd gjennom tidsskrifter, blader, sosiale medier, venner og besteforeldre. Rådene kan sprike og dette gjør mange foreldre usikre i foreldrerolla.
Re kommune har gjennom SmART relasjon satt relasjonskompetanse på dagsorden. Vi ønsker at alle foreldre skal bli trygge, stå stødig og ha samme fokus på relasjonens betydning for barns utvikling. Her er drømmen som driver oss:
Vi har engasjerte, tilstedeværende og bevisste voksne som virkelig forstår relasjonens betydning for barns utvikling. Dette gjør barn mer robuste og fører til et helsefremmende samfunn fylt med energi og livsglede.
Vi har laget et oversiktlig og innbydende hefte som forklarer hvorfor relasjoner er en avgjørende faktor for at barnet skal få en positiv utvikling og et rikt liv. Innledningsvis er det litt teori. Her er innledningen:
Menneskelivet begynner med vår tilknytning til mennesker som er viktige for oss. Disse erfaringene følger oss gjennom livet og i alle våre relasjoner. Våre relasjonelle erfaringer har betydning for hvordan vi forholder oss til oss selv og andre. De har betydning for om vi utvikler oss som robuste og selvstendige eller mer sårbare.  De har også betydning for hvordan vi forstår vår fortid, nåtid og fremtid. Således kan vi si at ”vi er våre relasjoner”….
Forsiden på foreldreheftet

Forsiden på foreldreheftet


Videre følger seks temaer for godt samspill som kan bidra til utvikling av trygge relasjoner

  • Vis at du bryr deg
  • Vis interesse for hva barnet/ungdommen er opptatt av
  • Hjelp barnet/ungdommen å lære å regulere følelser
  • Anerkjenn styrker og god adferd
  • Gjør ting sammen
  • Sett grenser med omsorg og kjærlighet

I forbindelse med hvert tema står det en liten forklaring på hvorfor dette er viktig og noen konkrete tiltak om hvordan man kan vise dette i handling. Utgangspunktet for disse temaene er ICDP foreldreveiledningsprogram (Hundeide og Rye). Re har omarbeidet disse noe for å treffe målgruppen i Re kommune.
Det arbeides med et mer omfattende hefte som går dypere inn i teorien bak relasjoners betydning for barns utvikling. Det vil foreligge sommeren 2016. En del av dette heftet tar for seg relasjonens betydning sett i forhold til ulik forskning, som positiv psykologi, hjerneforskning, tilknytningsteori osv.
Hvordan gjennomføre – modellen vi arbeider etter.
Med dette som teoretisk fundament er vi i ferd med å bygge en modell som skal involvere alle ansatte og alle foreldre i kommunen. I alle møter som foreldrene har med ansatte i Re skal relasjonens betydning og disse seks temaene for godt samspill være i fokus. Denne høsten kjøres en stor involveringsprosess der ansatte og alle de foreldre vi møter får uttale seg om følgende modell:
Helsestasjonen                                                       Barnehager og skoler 15/15
I______________I_____________1.__________________4._____________________8._________
I barnehager og skoler tenker vi at SmART Relasjon skal være tema i 15 minutter på alle foreldremøter i 15 år. Helsestasjonen jobber ut aktuelle tidspunkter for når temaet skal belyses og finner sin form for dette.
Gruppa som leder SmART Relasjon skal utarbeide et forslag til innhold i alle disse 15-minutters bolkene. De skal inspirere til å øke bevisttheten omkring betydningen av relasjoner, gi litt informasjon, og legge til rette for samtaler foreldrene i mellom og aller helst om hva de lykkes godt med. Møtene skal gi håp og tru på egne ferdigheter. På 1., 4. og 8. trinn skal fagpersoner fra helse, PPT, familiesenteret eller barnevern som er spesielt opptatt av relasjonens betydning for barns utvikling, ha foreldremøte med lengre varighet og mer teori.
Tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte som har fått denne presentasjonen er meget positiv. De gir uttrykk for at de ønsker å komme i gang så fort som mulig, men opplever at 15 minutter kanskje er litt liten tid til å snakke om noe som engasjerer så sterk som temaet omkring relasjoners betydning for barn og unge. Gruppa som driver prosjektet og som skal hjelpe alle ansatte til å lykkes med disse foreldremøtene er: Trude Ellingsen (leder av familiesenteret), Tina Feyling (leder SmART barnevern), Andreas Leine With (psykolog PPT), Mona Sørensen Tenold (barnevernsleder), Lars Tore Carlsen (psykolog Barn og Unge), Vidar Bugge-Hansen (leder SmART oppvekst).
Vi vil kjøre piloter på disse foreldremøtene våren 2016 og jobber etter drømmen om å være fullt operative og i full drift i 2018. Involvering, eierskap og medvirkning er en suksessfaktor som vi ønsker å ta på alvor. Når motivasjonen og engasjementet er skapt vil veien til drømmen være mye kortere.