Hjem   /   MateriellNyheter

Materiell

20 karakteregenskaper
15.09.2022 | SMART Senteret smartoppvekst
Følgende 15 karakteregenskaper brukes i ART og er utviklet av S. Salmon: Mot, omsorg, hjelpsomhet, samarbeid, ansvarsbevissthet, selvkontroll, tålmodighet, utholdenhet, respekt, takknemlighet, humanisme, ærlighet, integritet, selvtillit, målrettethet. Følgende 5 karakteregenskaper har vi utledet fra de 24 signaturstyrkene i positiv psykologi: Humor, lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og lederevner. Nynorsk: Arabisk: Dansk: Engelsk: Fransk: Islandsk: Italiensk: Litauisk: Polsk: Les mer..
Styringsdokumenter
28.04.2020 | SMART Senteret smartoppvekst
FNs bærekraftmål  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/     Læreplanen  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ Rammeplan for barnehagen  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ Stortingsproposisjon 121 S: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. https://www.regjeringen.no/contentassets/1ea3287725fa4a2395287332af50a0ab/no/pdfs/prp201820190121000dddpdfs.pdf
Lek SMART
24.05.2016 | SMART Senteret smartoppvekst
Lek er en utrolig ressurs for å skape felleskap preget av glede, engasjement og fellesskapsfølelse. Karakteristisk ved å leke SMART er at det ikke er konkurransepregede leker, men helst leker som motiverer for samarbeid.  I disse heftene presenterer vi SMART leking som en ressurs for å skape inkludering, læring og glede for alle. Formålet er Les mer..
Fremtidens skole
18.12.2015 | Vidar Bugge-Hansen vbh
Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015: 8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser» kan komme til å forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kritisk og kreativ tenkning, innovasjon, kommunikasjon, deltakelse og samarbeid vil bli enda viktigere. (NOU 2015: 8) framhever fire kompetanseområder som særlig viktige framover: – Fagspesifikk kompetanse Les mer..
Snurr film
24.11.2014 | SMART Senteret smartoppvekst
SMART på hjemmebane SMART oppvekst 1 SMART oppvekst 2 SMART oppvekst 3 Moralske dilemmaer som barn og unge ofte havner i DRØMMEKLASSEN – en klasse der ALLE gleder seg til timer og friminutt SMART – selvfølelse Hvordan kan vi skape lærings- og helsefremmende fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt?Tenk selvfølelse, vi trenger Les mer..

Siste innlegg

24.05.2016 : Lek SMART
18.12.2015 : Fremtidens skole
24.11.2014 : Snurr film