Hjem

Tilbud på SMART kursrekke i virksomheter

31. desember 2023 / SMART Senteret smartoppvekst

Hvordan skape gode miljøer for barn, unge og voksne?

For avtaler som gjøres før 20. januar 2024 tilbyr vi nå 20% rabatt på SMART kursrekke x 3 eller SMART kursrekke x 5. Tilbudet gjelder for både fysiske og digitale kursrekker.

For mer informasjon og avtale om pris, ta kontakt med Henrik Kopstad Arnesen på telefon 452 81 085
eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

Hvordan kan vi bygge fellesskap der ALLE opplever seg inkludert
og der livsglede og håp preger hverdagen?

SMART senter for sosial innovasjon skal være en pådriver for å finne nye og bedre måter å ivareta ALLE menneskers grunnleggende behov på. Det kan være behovet for å ha venner, opplevelsen av inkludering, gleden ved å lære og følelsen av å mestre eget liv. Vi har erfart at dette best kan skje når barn, unge og voksne gis mulighet til å ta i bruk sine Styrker, være Medvirkende, når de blir møtt med en Anerkjennende grunnholdning og gis mulighet til å utvikle gode Relasjoner. Skal disse verdiene omsettes til praktisk handling vil det være behov for verktøy og metoder til bruk i Trening.
Til sammen utgjør disse prinsippene SMART-kompasset.

For å få til dette har SMART senteret god erfaring når virksomheter kurses samlet over tid. I samarbeid med den enkelte virksomhet skreddersyr vi kurs som passer, og ved å gjøre en avtale med SMART senteret innen 20. januar 2024 tilbyr vi 20% rabatt på SMART kursrekke x 3 og SMART kursrekke x 5.

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med Henrik Kopstad Arnesen for en uforpliktende prat. Han kan treffes på telefon 452 81 085 eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no

SMART trenerutdanning

8. oktober 2020 / SMART Senteret smartoppvekst

Praktisk informasjon:

Oppstart av nytt kull med SMART trenerutdanning er september 2024.

Utdanningen går over 4 todagerssamlinger, fra september 2024 til mars 2025
+ SMARTfestivalen april 2025.

Ta gjerne kontakt med Henrik for en uforpliktende prat på telefon 452 81 085 eller på e-post: henrik.kopstad.arnesen@tonsberg.kommune.no.

Hva er SMART trenerutdanning?

SMART trenerutdanning er en praktisk opplæring i folkehelse og livsmestring. Deltakerne fordyper seg i spørsmål om hvordan man kan lede endringsprosesser basert på et styrkebasert tankesett.

Målgruppen for studien er primært personale innen oppvekstfeltet: lærere, førskolelærere, SFO-ansatte, ledere, rektorer, miljøarbeidere, fagarbeidere, ansatte i barnevern og helsetjenesten m.m. Opplæringen er også relevant for representanter fra frivillighetssektoren. Første kull startet opp i 2017, og 189 SMART trenere fra 27 kommuner har gjennomført SMART trenerutdanning.

Formålet med opplæringen er å støtte og inspirere praktikere, ildsjeler, virksomheter og kommuner som er opptatt av å utvikle tjenestene, spesielt inn mot barn og unge. Å fremme god psykisk helse, velferd og livsmestring for barn og unge står i sentrum for arbeidet.

Utdanningsløpet kretser rundt å finne gode praktiske og nyttige løsningsforslag på følgende fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen skape oppvekst- og arbeidsmiljøer som inkluderer ALLE, og som utløser engasjement, tilhørighet, livsglede og håp, og hvor hver enkelt gis mulighet til å forløse sitt potensial?

Det unike med utdanningen er fremfor alt betoningen av å utvikle «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap» i tjenestene. Deltakerne jobber langsiktig med utvikling av sin egen praksis. Dette gjøres i nært samarbeid og dialog med de andre kursdeltakerne og kursholderne.

Det jobbes systematisk med erfaringsdeling og refleksjon i grupper, og de får mulighet til å skape, videreutvikle og designe nye metoder, verktøy og konsepter. Så er det «hjem og prøve ut» og tilbake på neste samling for å dele og la seg inspirere av hverandre. Læringsløpet skal ha direkte nytteverdi for deltagernes videre praksisutvikling og innovasjon i egen virksomhet.

Siktemålet med SMART trenerutdanning som opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet skal bidra til å

 • bygge opp kapasitet i kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på prinsippene og verdiene i SMART
 • skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • skape gode arbeidsmiljøer der ansatte gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst.
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • Anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis.
 • Vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett.
 • Lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn/ ungdom og voksne.
 • Lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen med barn.
 • Kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på appreciative inquiry sammen med barn/ ungdom og voksne.
 • Lede prosesser for moralsk resonnering.
 • Gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid.
 • Iverksette prosesser som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid.
Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • Positiv organisasjonsforskning.
 • Positiv psykologi, fagfeltet om signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning.
 • Teorier om sosial innovasjon.
 • Fagfeltet prosessledelse og teamutvikling.
 • Appreciative Inquiry
 • Sosial konstruksjonisme.
 • ART. I hovedsak moralsk resonnering.
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • Kort praksiblogg / dokumentasjon mellom hver samling.
 • En avsluttende oppsummering (2-3 sider), som inneholder en presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan eksempelvis være:
  • en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • et problem som er blitt overkommet, eller:
  • en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse basert på erfaringer fra utviklingsarbeidet, som har gjort noe med deltageren som menneske
 • Deltakelse på SMART festivalen.
Les om kursholderne her

Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no