Hjem   /   Kurs   /   SMART Trenerutdanning

SMART Trenerutdanning


Praktisk informasjon:

Kursdagene er 21. og 22.september på Havna hotell Tjøme (overnatting).

De 7 andre samlingene er 28.oktober, 25.november, 13.januar, 17.februar, 10. mars, 21. april og 2.juni på Våle samfunnshus 8.30 – 15.30.

Pris 18.000,-  som inkluderer opphold Havna, litteratur og lunsj på samlingene.

Hva er SMART Trenerutdanning?

SMART Trenerutdanning er en erfaringsbasert opplæring. Deltakerne fordyper seg i spørsmål om hvordan man kan lede endringsprosesser basert på et styrkebasert tankesett i arbeidet med barn og unge. Deltakere som gjennomfører utdanningen er gjerne personale som på ulikt vis jobber innen oppvekstfeltet: lærere, førskolelærere, SFO-ansatte, ledere, rektorer, miljøarbeidere, HR personale, fagarbeidere, ansatte i barnevern og helsetjenesten. Vi ser samtidig at den kan være relevant for andre, for eksempel representanter fra frivillighetssektoren.

Utdanningen består av 9 dagssamlinger fordelt over ett år. Hvert årskull har 36 plasser. Første kull startet opp i 2017. Inkludert det tredje kullet har vi hatt representanter fra hele 14 kommuner på SMART Trenerutdanning.

Formålet med opplæringen er å skape og støtte praktikere, ildsjeler, virksomheter og kommuner som er opptatt av å utvikle løfterik praksis i tjenestene, spesielt inn mot barn og unge. Utdanningsløpet kretser rundt å finne gode praktiske, konkrete, relevante og nyttige løsningsforslag på følgende fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og som utløser engasjement, håp og glede?

Det unike med utdanningen er fremfor alt betoningen av å utvikle «hvordan-gjør-vi-det-kunnskap» i tjenestene. Læringsløpet skal ha direkte nytteverdi for deres videre praksisutvikling og innovasjon i egen virksomhet. Å fremme god psykisk helse og velferd for barn og unge står i sentrum for arbeidet.

Utdanningen er lagt opp i et læringsløp hvor deltakerne kontinuerlig pendler mellom egen praksis og et faglig refleksivt praksisfellesskap. På samlingene kobles den enkelte deltakers praksisfortellinger med andre deltakeres fortellinger. Dette gjøres gjennom systematisk erfaringsdeling og refleksjon i grupper. Samlingene er temabasert. Deltakerne får innføring i grunnleggende SMART teori, begreper og tankesett. Og de får mulighet til å eksperimentere og være med på å skape, videreutvikle og designe nye metoder, verktøy og konsepter. Så er det «hjem og prøve ut» og tilbake på neste samling for å dele og la seg inspirere av andre sine praktiske erfaringer. Utdanningen avsluttes med en praktisk prosjektoppgave i oktober, der deltakerne får i oppgave å presentere sitt arbeid under utvikling ved SMART-festivalen. Dette kan være i form av en utstilling, en fremføring eller i rollen som verkstedholder, vert eller prosessleder.

Nedenfor følger noen utsagn fra deltakere om hvordan de ser på utdanningen:

«Hva om vi hadde brukt denne måten å dele erfaringer på i vårt personale. Vi kunne ha gjort det annenhver tirsdag. Vanligvis får vi stilt spørsmål om noen i personalet har gjort noe spennende. Det er få, og ofte de samme som svarer. Her opplever vi at alle har noe spennende å fortelle. Vi kunne bruke denne måten å lære på i alle fag. For eksempel i arbeid med matematikk. Det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem er å snakke med min rektor».

«I dette rommet sitter det en hel gjeng som ønsker det beste for andre. Det kjennes på kroppen. Det er en trygg ramme og utgangspunkt for trivsel. Det er en slik atmosfære lærer ønsker å bygge i en klasse. Du tør å være deg selv og blir glad».

«Det er så spennende. Nye ideer. Vi begynner å tenke utenfor boksen. Vi videreutvikler det som er bra med SMART. Vi dokumenterer det vi gjør. Det positive som ligger under hele tiden når vi er sammen gjør at jeg senker garden, tør å være meg selv».

Siktemålet med SMART Trenerutdanning som opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet skal bidra til å:

 • bygge opp kapasitet i Tønsberg kommune, samt andre kommuner, virksomheter o.a. til å drive utviklingsprosesser basert på prinsippene og verdiene i SMART
 • skape oppvekstmiljøer der barn og unge gis mulighet til å ta ut sitt potensiale
 • bygge opp et robust tverrfaglig fagmiljø for SMART oppvekst, og
 • øke kapasiteten til SMART senter for sosial innovasjon til å holde kurs, drive nettverk, dele erfaringer på sosiale medier, utvikle nye verktøy, publisere, delta på og holde konferanser o.a.

Etter endt opplæring skal den enkelte kursdeltager ha styrket sin kompetanse i å lede prosesser, basert på verdiene og prinsippene i SMART.

Kunnskapsgrunnlaget for opplæringsprogrammet

Kurset vil særlig trekker veksler på teorier, prinsipper og konsepter basert på:

 • Appreciative Inquiry (AI) og sosial konstruksjonisme
 • ART. Særlig moralsk resonnering
 • Positiv organisasjonsforskning konsepter om virtuose organisasjoner og positiv dynamikk
 • Positiv psykologi (bl.a Fredrickson), fagfeltet om signaturstyrker, og konseptet positiv undervisning
 • Teorier om sosial innovasjon
 • Fagfeltet prosessledelse
Kompetansemål

Etter endt kurs skal den enkelte deltager kunne:

 • Kommunisere med følsomhet for andre sine perspektiv
 • Anvende SMART på en selvstendig, og reflektert måte, i egen praksis
 • Lede prosesser for moralsk resonnering
 • Vite hvordan man kan snu et defensivt tenkesett til et offensivt tenkesett, basert på disputing-teorier
 • Lede ulike prosesser for styrkeidentifisering hos barn/ ungdom og voksne
 • Lede prosesser for å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn, og sammen med barn
 • Kunne gi opplæring i – og lede prosesser basert på AI sammen med barn/ ungdom og voksne
 • Gjennomføre ulike former for valuering av et pågående utviklingsarbeid
 • Lede prosesser der veikart tas i bruk i arbeid sammen med barn og unge, og i et personale
 • Forstå de prosessene som fremmer en positiv dynamikk mellom mennesker i et utviklingsarbeid, og øke evnen til å få i gang en slik dynamikk i de kontekstene man er i til daglig
 • Forstå de mulighetene som ligger i å ta i bruk sosial innovasjon som et perspektiv i arbeidet med å skape sosiale forbedringer, og som tilnærming for å skape nye innovasjoner i SMART oppvekst
Kompetansebevis

Etter endt kurs vil det bli utstedt kompetansebevis. Kompetansebevis utdeles til deltagere som kan dokumentere:

 • 80 % deltagelse
 • godkjent innlevering arbeidsmappe som inkluderer (små) daterte ”praksisdokumenter”. Dokumentet skal vise hvordan deltageren har arbeidet med sin egen praksisutvikling basert på SMART mellom samlingene. Dette kan være i form av bilder (med noe tekst) som dokumenterer utprøving av et verktøy, et møtereferat, et undervisningsopplegg, eller en liten tekst som beskriver noe en har gjort (for eksempel blogginnlegg på facebook etc.).
 • en avsluttende oppsummering (2-3 sider), som inneholder en grundigere presentasjon av deltakerens utviklingsarbeid. Det kan for eksempel være:
  • (a) en metode eller et konsept som er blitt videreutviklet (eller ny-utviklet)
  • (b) resultater fra eget arbeid eller virksomhet som vekker stolthet
  • (c) et problem som er blitt overkommet, eller:
  • (d) en beskrivelse av en viktig erfaring, innsikt eller erkjennelse basert på erfaringer fra utviklingsarbeidet, som har gjort noe med deltageren som menneske
 • deltagelse på SMART festivalen i form av for eksempel utstilling, verkstedbidrag og/ eller i rollen som prosessleder på ett av verkstedene.
Kursholdere
Kursholderne Bjørn Hauger (til venstre) og Vidar Bugge-Hansen er klar for en ny økt

Vidar Bugge-Hansen er utdannet lærer. Han har vært hovedarkitekten bak SMART oppvekst. I perioden 2011 – 2017 var han prosjektleder for SMART oppvekst i Re kommune. Han har vært hovedforfatter i skrivingen av de første syv SMART bøkene. Vidar er i dag faglig leder for SMART senter for sosial innovasjon, og en pådriver for utvikling av et fagmiljø for SMART oppvekst i Norge.

Bjørn Hauger har vært sentral i utvikling av et fagmiljø for styrkebasert arbeid i Norge. Han har vært med på å utgi en rekke bøker og publikasjoner om styrkebasert arbeid. Han har en offentlig Phd stilling knyttet til SMART oppvekst og er knyttet til Taos Institute USA, Vrije University og Universitet i Sørøst-Norge. Bjørn er leder for forskergruppa på SMART senter for sosial innovasjon

Are Thorkildsen er utdannet sosiolog. Han har lang og bred erfaring fra undervisning, prosessledelse og FoU-arbeid, bl.a som tidligere doktorgradsstipendiat, Høgskolelektor og prosjektleder ved Høgskolen i Vestfold (USN), som foreleser ved Høgskolen i Kristiania og som PhD kandidat ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm. Han flere vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift innenfor temaet innovasjon og ledelse, med spesielt fokus på utvikling av partnerskapssamarbeid på tvers av fagmiljøer, sektorer og myndighetsnivåer. 

Karina Heimestøl har jobbet i skole og SFO siden 2001, hvor av 10 år som SFO leder. Hun er opptatt av å skape gode oppvekstmiljøer hvor alle opplever engasjement, livsglede og håp, og har derfor jobbet systematisk med hvordan man bygger gode relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen inn i SFO hverdagen. Hun har tatt AI studiet og SMART trenerutdanning, og jobber ved SMART senteret med blant annet kurs- og formidlingsvirksomhet.

Linn Tveiten har jobbet som allmennlærer siden 2005 med erfaring både fra barne- og ungdomsskole. I 2016 tok hun studiet «sorg og traumer» på Universitetet i Sørøst Norge og SMART trenerutdanning i 2018. De siste årene har hun hatt stort fokus på det psykososiale miljøet i et forebyggende perspektiv, og jobber i dag som kursholder ved SMART-senteret og som sosiallærer på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg.

Henrik Arnesen er utdannet idrettspedagog (Norges Idrettshøgskole) og jobber i dag som stabsleder i SMART senteret. Dette kombinerer han med en stilling på Re videregående skole som fotballærer. Han har jobbet i skoleverket siden 2006. Han har også erfaring fra å jobbe med attføring og som tidligere leder for Aktiv i Re. Henrik har tatt både ART studie, AI studie og SMART trenerutdanningen.

Belinda K Orten er utdannet bygg-ingeniør med fordypning i økonomi og prosjektplanlegging fra Høgskolen i Ålesund, fotograf (Bilder school of photography), mediedesigner (Idefagskolen), prosessleder/fasilitator Appreviative inquiry modul 1&2, årstudium i ledelse (Universitetet i SørØst Norge) og SMART trener. I SMARTsenteret jobber hun 40 % som kommunikasjonsrådgiver og koordinator for SMARTfestivalen og 60% som prosjektleder for «Prosjekt; frivillighet, samskaping og sosial inkludering», initiert av Vestfold Fylkeskommune.

Virker dette interessant? Påmelding eller spørsmål kan sendes til henrik.arnesen@tonsberg.kommune.no

Kull 3, 2019/2020